Transport kontener??w, przewozy kontenerowe

Pojemniki kontenerowe, s??u??─? do przewo??enia r????nego rodzaju materia????w i produkt??w. Ich najwa??niejsz─? cech─? jest fakt, ??e towar, kt??ry znajduje si─? w takim kontenerze, pomimo cz─?stych zmian ??rodk??w transportu, nie musi by─? wy??adowywany lub prze??adowywany za ka??dym razem, tylko trafia on bezpo??rednio z miejsca wysy??ki, do miejsca docelowego. Dzi─?ki temu, transport produkt??w sta?? si─? znacznie szybszy i ta??szy. Pojemniki kontenerowe, dzi─?ki temu, ??e ich rozmiary s─? ujednolicone, s─? uniwersalnym ??rodkiem przewo??enia produkt??w, bez wzgl─?du na to z jakiego kraju czy kontynentu jest on wysy??any. Dawniej, gdy nie by??o ich jeszcze w u??yciu, transport produkt??w by?? bardzo utrudniony i wi─?za?? si─? z wysokimi kosztami. Towary kilkakrotnie musia??y by─? przenoszone i za??adowywane od nowa, co powodowa??o, ??e cz─?sto ulega??y zniszczeniu, zanim dotar??y do celu. Poprzez zastosowanie kontener??w, sytuacja ta zosta??a wyeliminowana i zniszczenia towaru stanowi─? niewielki margines ca??o??ci transportu. R??wnie?? same kontenery s─? odporne na zniszczenia.